Obrázek

Služby pro importéry automobilů

Mystery shopping – kontrolní nákup

Celkové prodeje automobilů se vzhledem k ustálené kupní síle v České republice nemohou výraznĕ zvýšit. Z tohoto důvodu se stává klíčem k úspĕchu kvalitní prodejní team, který dokáže rozpoznat zákazníkovi potřeby a ty uspokojit.
Na základĕ výzkumu mezi zákazníky 50% dotázaných uvedlo, že pouze 10% prodejců splnilo jejich očekávání.


Na základĕ znalostí různých způsobů prodeje automobilů víme, že zmapování schopností a dovedností jednotlivých prodejců, ale i prodejních týmů vyžaduje od vykonavatelů projektu osobní zkušenosti s prodejem a nákupem automobilů a pochopení odlišných požadavků různých profilů zákazníka. Vykonavateli projektu jsou vždy pouze zamĕstnanci Aaron & Bradfield, s.r.o. mající osobní zkušenosti s prodejem a nákupem automobilů, což výraznĕ usnadňuje prezentaci výsledků sledovaným prodejcům.

Přidaná hodnota
Vzhledem ke znalosti rozdílů prodejních procesů v jednotlivých oblastech prodeje které si klient přeje zmapovat, připravíme pro každý jednotlivý projekt rozdílný seznam hodnocených oblastí a profil zákazníka.

Například:

  • nové vozy – individuální prodej
  • nové vozy – fleetový prodej
  • nové vozy – VIP klientela
  • ojeté vozy
  • servis

Dále je odsouhlasen rozsah mystery shoppingu
Například:

  • pouze telefonní kontakt
  • pouze kontakt přes internet/e-mail
  • osobní návštĕva prodejny
  • udržení kontaktu se zákazníkem
  • návštĕva prodejce v sídle zákazníka

Společnost Aaron & Bradfield k projektům nenajímá jiné agentury. Ze shromáždĕných dat je vypracována závĕrečná zpráva obsahující veškeré údaje o dosažených výsledcích každého jednotlivého prodejce a zároveň přehledné grafické znázornĕní úrovnĕ prodeje a přístupu k zákazníkovi v jednotlivých mĕřených oblastech, včetnĕ libovolných statistik a doporučení pro další rozvoj. Závĕrečná zpráva je osobnĕ prezentována klientovi. V okamžiku prezentace dosažených výsledků sledovaných prodejců jsme samozřejmĕ klientovi k dispozici.